2012-02-01

Atrium Ljungberg

NASDAQ OMX Atrium Ljungberg B

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter.Affärsidén är att erbjuda kunderna attraktiva miljöer genom att långsiktigt äga, utveckla och förvalta handelsplatser, kontorsfastigheter och helhetsmiljöer på starka delmarknader, främst i storstadsregioner. Med helhetsmiljöer avses en mix av handel, arbetsplatser, boende, service, utbildning och kultur.Verksamheten är koncentrerad till ett antal starka delmarknader i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Fastigheterna indelas i regionala köpcentrum, citygallerior, storbutikshandelsplatser och kontor. I kontorsfastigheterna inryms även en mindre andel bostäder. I fastighetsbeståndet finns dessutom stora byggrätter som utgör en viktig del i fastighetsutvecklingen.

Styrelseordförande, Dag Klackenberg

VD, Ingalill Berglund

www.atriumljungberg.se

Finansiella rapporter

wikipedia.org/Atrium_Ljungberg

redeye.se/atrium-ljungberg

affarsvarlden.se/Atrium Ljungberg

nyhetsdatabasen.se/Atrium Ljungberg

silobreaker.se/atrium+ljungberg

businessweek.com/LJGRB:SS


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar